วันที่ 23 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ยินดีต้อนรับนางสาวสุภาพร ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ได้มานิเทศ ให้คำแนะนำ และติดตามการจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอปราสาท (ไตรมาส1-2) ประจำปีงบปร