ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลตานี : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : วัดบ้านเดื่อพัฒนา ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ : พระครูวิสุทธิ์กัลป์ยาณธรรม ฉายา กลฺยาโณ

3.ที่ตั้ง : วัดบ้านเดื่อพัฒนา เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๙ บ้านเดื่อพัฒนา ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

Page/Face book : -

เบอร์โทรศัพท์ :  0810633306

4.ความเป็นมาโดยย่อ :

วัดบ้านเดื่อพัฒนา ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ โดยพระครูวิสุทธิ์กัลป์ยาณธรรม (นิทัศน์ กลยาโณ) ร่วมกับชาวบ้านหนองปรือ บ้านเดื่อพัฒนา บ้านโคกเพนาว์ และบ้านจีกแดก สร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศล เนื่องจากในเขตหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีวัด โดยมีนายบุญช่วย-นางจันทา สายวิเศษ พร้อมครอบครัว และนายซื้อ-นางเดือน ศรีไสว พร้อมครอบครัว ซึ่งเป็นผู้เสื่อมใสในศาสนาได้ถวายที่ดิน จำนวน ๙ ไร่ ต่อมาชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายเพิ่ม จำนวน ๘ ไร่ หลังจากนั้นนายเชื่อม-นางรอย ตั้งอยู่ พร้อมครอบครัว ได้บริจาคที่ดินถวายเพิ่มอีกจำนวน ๙ ไร่ และทางวัดได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๔ ไร่ ปัจจุบันวัดบ้านเดื่อพัฒนามีที่ดินทั้งหมด ๓o ไร่

5.ผู้สํารวจ : นายอภิชน  เพียรเสมอ ครู กศน.ตําบล

               โทร : 0943467585

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

เป็นมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

7.จุดเด่น

เป็นแหล่งที่สามารถให้ความรู้ความคิดที่กว้างขวางขึ้น ให้ความสงบความร่มเย็นกับผู้มาเยือนทำให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้นวัฒนธรรมของชุมชนของสังคมไม่ว่าที่ใดในโลกไม่มีอะไรเป็นหลักเท่ากับศาสนา

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

เจ้าคณะตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   

รูปภาพ

คำบรรยายภาพ

  •  

 

  • พระพุทธรูป

  • ศาลาการเปรียญวัดบ้านเดื่อพัฒนา

  • ภาพถ่ายมุมสูงวัดบ้านเดื่อพัฒนา