แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563

ระดับประถมศึกษา

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผน กรต.

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผน กรต.

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผน กรต.

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

ผู้เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม