ข้อมูลสภาพทั่วไปของ กศน.ตำบลตานี

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป

          1.1   ชื่อ กศน.ตำบลตานี  สังกัด    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์

          1.2.  สถานที่ตั้ง/การติดต่อ  ที่อยู่ ๑๘๘  หมู่ที่ 1  บ้านตานี  ตำบลตานี  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

          1.3   สภาพทางกายภาพของชุมชน /ตำบล

          ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลตานี  ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก  ประกอบไปด้วย  การทำนา  ทำไร่  นอกเหนือจากนั้นยังมีบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอาชีพด้านช่าง  เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว  บางส่วนจะทำงานรับจ้าง เล็กๆ น้อยๆ  ภายในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง  และผู้หญิงสูงอายุส่วนใหญ่จะทอผ้า  อีกส่วนหนึ่ง   จะเดินทางออกไปทำงานต่างจังหวัด   ส่วนราษฎรที่ประกอบอาชีพอื่นๆ   เช่น  รับราชการ  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจมีน้อยมาก  ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  สภาพเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วน ปนทรายภาษาท้องถิ่นที่ใช้  ได้แก่  ภาษาเขมร  และภาษาลาว 

          1.4   อาณาเขต  ขนาดที่ตั้ง  ของ กศน.ตำบล

                 ที่ตั้งของ  กศน.ตำบลตานี    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1  บ้านตานี  ตำบลตานี  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ระยะห่างจากจังหวัด   51   กิโลเมตร

                 อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                  -  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลทุ่งมน 

                  -  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลปรือ 

                  -  ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลโชคนาสาม

                  - ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

     1.5 ลักษณะของอาคารเอกเทศได้รับงบประมาณการก่อสร้าง จาก กศน.

๒. สภาพชุมชนสังคม/ประชากร

          กศน.ตำบลตานี  แบ่งเขตการปกครองย่อย ออกเป็น  ๙  หมู่บ้าน  ได้แก่

                   หมู่ที่ ๑  บ้านตานี                                              

                   หมู่ที่ ๒  บ้านหนองกระบือ                           

                   หมู่ที่ ๓  บ้านหนองปรือ                     

                   หมู่ที่ ๔  บ้านโคกเพนาว์                     

                   หมู่ที่ ๕  บ้านโคกจำเริญ                    

                   หมู่ที่ ๖  บ้านสว่างพัฒนา                   

                   หมู่ที่ ๗  บ้านนาครอง                       

                   หมู่ที่ ๘  บ้านตานี

         หมู่ที่ ๙  บ้านเดื่อพัฒนา

          ๒.๑ สภาพชุมชน

                   จำนวนประชากร

                             มีประชากรทั้งสิ้น          ๗,๐๕๔           คน 

                             ประชากรชาย             ๓,๔๙๙           คน

                             ประชากรหญิง             ๓,๕๕๕           คน

          ๒.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  และโครงสร้างอาชีพของชุมชน  รายได้เฉลี่ยของประชากร

                อาชีพหลัก   ได้แก่   การทำนา  ทำไร่  ทำสวน

                อาชีพเสริม  ได้แก่   ทอผ้าไหม  ปลูกผักขาย  เลี้ยงสัตว์ไว้จำหน่าย ขายล็อคเตอร์รี่  รับจ้างทั่วไป

๓.ข้อมูลด้านบุคลากร/ผู้รับบริการ

          ๓.๑ ทำเนียบครู/ผู้ปฎิบัติงาน กศน.ตำบล

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นางธีรตา  อุตมาน

ครูชำนาญการ

๑๘ ปี

นายอภิชน  เพียรเสมอ ครู กศน.ตำบล ๑ ปี

 

          ๓.๒ แหล่งวิทยากรชุมชน/และทุนด้านงบประมาณ  ที่นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการจัดการศึกษา

                   ๓.๒.๑ ประเภทบุคคล

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ความถนัดด้านอาชีพ

ที่อยู่

ประสบการณ์

นางสำราญ  เคล้าจันทร์

การทอผ้าไหม

การเพาะเห็ดนางฟ้า

หมู่ ๑   บ้านตานี

๓๐  ปี

นายพิชิต   สืบสนธิ์

การทำนาสวนผสม

 

หมู่ ๑   บ้านตานี

๑๕  ปี

นายประกอบ  เรืองเกษม

การทอสื่อกก

หมู่ ๙   บ้านเดื่อพัฒนา

        ๕  ปี

นางนัยนา  นกทอง

การเลี้ยง และการเพาะพันธุ์กบ

หมู่ ๔   บ้านโคกเพนาว์

        ๕  ปี

นางม้วน  กำลังมา

การทำขนมพื้นบ้าน

หมู่ ๒  บ้านหนองกระบือ

       ๒๐  ปี

 

                   ๓.๒.๒ ประเภทสถานที่  มีจำนวน........๔........แห่ง  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

แหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

อำเภอ/จังหวัด

การเพาะเห็ดฟาง

การเพาะเพื่อเรียนรู้และค้าขายในชุมชน

ม.๑ บ้านตานี

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

การเลี้ยงไก่ไข่, เป็ด

การเพื่อค้าขายในชุมชน

ม.๑ บ้านตานี

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

การเพาะเลี้ยงพันธุ์กบ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และค้าขายในชุมชน

ม.๔ บ้านโคกเพนาว์

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

การปลูกผันปลอดสารพิษ

เพื่อค้าขายและรับประทานในครัวรือนและชุมชน

ม.๓ บ้านหนองปรือ  ม.๘ บ้านตาจัน

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

                   ๓.๒.๓ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

แหล่งเรียนรู้ด้าน

ที่อยู่

อำเภอ/จังหวัด

ลำน้ำชี

พืชพันธ์ไม้ ,สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

หมู่ ๑ , หมู่ ๒ ,

ตำบลตานี

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

ป่าทุ่งมน

พืชพันธ์ไม้ ,สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

หมู่ ๑ และ หมู่ ๒

ตำบลตานี

อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

 

                   ๓.๒.๔ กิจกรรมทางสังคม/วัฒนธรรม  และต้นทุนด้านงบประมาณ

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

วัฒนธรรม

ต้นทุนด้านงบประมาณชุมชน

ผู้รับผิดชอบ

ทำบุญข้าวเปลือก

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

สงกรานต์,รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

แห่เทียนพรรษา 

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

ทำบุญแซนโฎนตา 

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

ออกพรรษา

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

วันลอยกระทง   

ประเพณี

-

อบต./ชุมชน

 

          ๓.๓ ข้อมูลนักศึกษา  มีทั้งหมด     ๗9       คน

                   ๓.๓.๑  ระดับประถมศึกษา                   จำนวน       1    คน

                   ๓.๓.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน     43   คน

                   ๓.๓.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         จำนวน     35   คน

 

๔. ด้านหลักสูตรที่จัดกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ใน กศน.ตำบล

          ๔.๑  หลักสูตรอาชีพ  การทอผ้าไหมลายราชวัตร   สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลตานี  บ้านตานี  หมู่ที่  ๑  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  11  คน

          ๔.๒ หลักสูตรอาชีพ  การทอผ้าไหมลายโฮล   สถานที่จัดกิจกรรม บ้านโคกเพนาว์  หมู่ที่  4  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  11  คน

          4.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำน้ำพริกปลาแห้ง สถานที่จัดกิจกรรม บ้านตานี  หมู่ที่  ๑  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  6  คน

          4.4 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำน้ำพริกปลาแห้ง สถานที่จัดกิจกรรม บ้านโคกเพนาว์  หมู่ที่  4  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  6  คน

          4.4 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การขนมเปียกปูนกะทิสดใบเตย สถานที่จัดกิจกรรม บ้านหนองกระบือ  หมู่ที่  2  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  6  คน

          4.4 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การขนมเปียกปูนกะทิสดใบเตย สถานที่จัดกิจกรรม บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ที่  6  ตำบลตานี    จำนวนผู้เรียน  6  คน

๕.แผนที่ชุมชน

          กศน.ตำบลตานี    หมูที่ ๑  บ้านตานี  ตำบลตานี  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์