บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
                                                                

ครั้งที่ 2 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ     เรื่อง  การงานอาชีพ    

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                  

ครั้งที่ 3 วิชา  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ   เรื่อง  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ   

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                             

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ     เรื่อง   การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ  

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                        

ครั้งที่ 5 วิชา    เรื่อง     

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                   

ครั้งที่ 6 วิชา     เรื่อง     

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                     

ครั้งที่ 7 วิชา     เรื่อง    

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                      

 

ครั้งที่ 8 วิชา    เรื่อง    

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                    

ครั้งที่ 9 วิชา    เรื่อง      

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                   

ครั้งที่ 10 วิชา      เรื่อง    

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                               

ครั้งที่ 11 วิชา      เรื่อง     

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                    

ครั้งที่ 12 วิชา     เรื่อง     

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                               

ครั้งที่ 13  วิชา   เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                  

ครั้งที่ 14   วิชา    เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                     

ครั้งที่ 15 วิชา   เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                    

ครั้งที่ 16  วิชา   เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                  

ครั้งที่ 17 วิชา   เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                  


ครั้งที่ 18 วิชา    เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                                 


ครั้งที่ 19 วิชา   เรื่อง   

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์