บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
                                                                    

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                               

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                              

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ การวัดความยาว และระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                   

ครั้งที่ 6 วิชาวิทยาศาตร์ เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                     

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                        

ครั้งที่ 8 วิชาวิทยาศาตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                      

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาตร์ เรื่อง ระบบนิเวศน์

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                     

ครั้งที่ 10 วิชาวิทยาศาตร์ เรื่องแรงและพลังงานเพื่อชีวิต 

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                        

ครั้งที่ 11 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์พลังงาน

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                             

ครั้งที่ 12  วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                           

ครั้งที่ 13 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                      

ครั้งที่ 14 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ 

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                         

ครั้งที่ 15  วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
     100                                                      

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการทำวิจัยอย่างง่าย 

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                               

          

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการทำวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                           

ครั้งที่ 18 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือโลก

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                       

ครั้งที่ 19 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องการปฐมพยาบาล

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์