บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  

วิชาภาษาไทย

หัวเรื่อง การฟัง การดูและการพูด

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 

วิชาภาษาไทย

หัวเรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  

วิชาภาษาไทย

หัวเรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  

วิชาภาษาไทย

หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง การแก้ปัญหาชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง การแก้ปัญหาชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  

วิชาสุขศึกษา  พลศึกษา

หัวเรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุรกรรม

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  

วิชาศิลปศึกษา 

หัวเรื่อง ทัศนศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  

วิชาศิลปศึกษา 

หัวเรื่อง นาฏศิลป์สากล

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

หัวเรื่อง ความภูมิใจในความเป็นไทย การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

หัวเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

หัวเรื่อง มรดกไทยสมัยรัตนโกสินทร์การเปลี่ยนแปลงของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14   

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

หัวเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้, รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู้

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15  

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

หัวเรื่อง สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย, วิจัยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  

วิชาหลักภาษาไทย

หัวเรื่อง ระบบเสียงในภาษาไทย

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  

วิชาหลักภาษาไทย

หัวเรื่อง อักษรไทย

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  

วิชาหลักภาษาไทย

หัวเรื่อง คำและการประกอบคำ

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  

วิชาหลักภาษาไทย

หัวเรื่อง คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์