บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
                                                                    

ครั้งที่ 2 

ภาษาไทย

-หัวเรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                               

ครั้งที่ 3 

ภาษาไทย

-หัวเรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                              

ครั้งที่ 4 

ภาษาไทย

-หัวเรื่อง การเขียน , หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                

ครั้งที่ 5 

ภาษาไทย

-หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา , วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                   

ครั้งที่ 6 

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

-หัวเรื่อง การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                     

ครั้งที่ 7 

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

-หัวเรื่อง ร่างกายของเรา , การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                        

ครั้งที่ 8 

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

-หัวเรื่อง การดูแลสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                      

ครั้งที่ 9 

วิชาสุขศึกษา พลศึกษา

-หัวเรื่อง โรคติดต่อ , ทักษะชีวิตเพื่อการคิด

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                     

ครั้งที่ 10 

วิชาศิลปศึกษา

-หัวเรื่อง ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                        

ครั้งที่ 11 

วิชาศิลปศึกษา

-หัวเรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                             

ครั้งที่ 12  

วิชาศิลปศึกษา

-หัวเรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                           

ครั้งที่ 13 

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

-หัวเรื่อง ความภูมิใจในการเป็นชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                      

ครั้งที่ 14 

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

-หัวเรื่อง ความภูมิใจในการเป็นชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                         

ครั้งที่ 15  

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

-หัวเรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษในสมัยสุโขทัย

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                      

ครั้งที่ 16 

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

-หัวเรื่อง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีโครงงาน , การเลือกหัวข้อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                               

          

ครั้งที่ 17 

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

-หัวเรื่อง การเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                           

ครั้งที่ 18 

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

-หัวเรื่อง การปฏิบัติการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้ ,  การเขียนรายงานโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                                                       

ครั้งที่ 19 

วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

-หัวเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์